چگونه اینترنت در اطراف مناطق جنگی ارائه دهیم؟

0
143

واضح است- روشن است- پرواضح است که- بدیهی است که- آشکار است که- در

ظاهر- ظاهر

جملات، عبارات و قیود ذیل در آیلتس (چهار مهارت انگلیسی) کاربرد بالایی دارند.

 

It is clear that……

It is obvious that…..

It is apparent that…..

It is visible that……

It is plain that…..

It is ostensible that…..

It is blatant that……

It is evident that….

It is outward that…..

It is alleged that……

It is barefaced that…..

It is clear-cut that….

It is overt that…..

It is palpable that…..

It is patent that…..

It is manifest that….

It is perceptible that….

It is discernible that….

It is outright that…..

It is needless to say that….

Needlessly,….

Needless to say,…

It is needless that…

It is crystal clear that….

It is as clear as crystal that…..

It is as clear as sunshine that….

It goes without saying that……

Apparently,

Visibly,

Obviously,

Clearly,

Allegedly,

Seemingly,

Outwardly,

On the face of it,

On the surface,

Patently,

Ostensibly,

Manifestly,

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید