رسیدگی تفضیلی به اقلام درآمد و هزینه

 • کنترلهای داخلی درآمد و هزینه
  1. فروش یا درآمد
  2. مواد مصرفی
  3. دستمزد
  4. سربار
 • فروش

سیستم کنترل داخلی باید به نحوی طراحی گردد تا تمامی فروشها در دفاتر انعکاس یابد.کلیه فروش ها به بهای تصویب شده انجام شود. برای این منظور لازم است که قیمت ها از پیش توسط مقامات مسئول شرکت تعیین شود. درآمد عملیاتی شرکت فقط در صورت تحقق در شرایط زیر ثبت شود.هزینه هایی که در ارتباط با کالای فروش رفته گونه اتکا پذیر قابل اندازه گیری است.فروش نسیه صرفا به مشتریانی که اعتبار آنها تایید شده باشد انجام پذیرد.

 • خرید
 1. وظایف صدور دستور یا اجازه خرید ، دریافت کالا و … باید از یکدیگر تفکیک شود و حتی المقدور توسط افراد یا ادارات جداگانه انجام شود.
 2. انجام عملیات خرید باید توسط کسانی غیر از درخواست کنند کالا ضورت گیرد و در صورت ایجاب توسط اداره ویژه ای انجام شود.
 3. تعداد و کیفیت کالای خریداری شده در بدو ورود به شرکت میبایست مورد بازرسی قرار گیرد.
 4. پرداخت وجه بابت خرید کالا باید در مقابل کالا به مقدار و کیفیت سفارش انجام شود.
 • حقوق و دستمزد

کسانی که که حقوق و دستمزد دریافت می کنند واقعا در استخدام دستگاه بوده و اسامی در لیست حقوق بگیران قرار داشته باشد.حقوق که پرداخت میشود در مقابل کار انجام شده پرداخت گردد. در مواردی که حقوق به صورت نقدا پرداخت میشود بهتر است این اطلاعات قبل از پرداخت به کارکنان داده شود.

 • سربار

اصول عمومی زیر را بعنوان مبانی تحقق هزینه در نظرگرفت:

 1. اصلی کلی در ارتباط علت و معلولی
 2. اصل کلی سرشکن کردن منطقی و سیستماتیک هزینه ها
 3. اصل کلی تسریع در شناخت هزینه ها

رسیدگی اثباتی در هر مورد هر یک از شاخص های عملیاتی رسیدگی هر یک از سر فصل ها با توجه به ماهیت ارقام از اهمیت دو جهت انجام می شود.

الف) تفکیک از نظر زمانی

ب) تفکیک از نظر گروهها

تفکیک از نظر زمانی همان نمودار چند ضلعی است که روند فعالیت های فروش و.. را طی زمان نشان میدهد و مواردی عادی و غیرعادی از آن اسخراج میگردد. تفکیک از نظر گروه ها که این موضوع ،را برای انواع محصول نشان داد.تا نوسانات عادی و غیر عادی طی ماهای مختلف مشخص شود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید